-
◄ Vissza

NEMZ-CISZ-14

KategóriaPályázatok
Utolsó dátum 11 11 2013 00:00
Bejegyzés 10 10 2013 00:00 - 11 11 2013 11:59
Jelenlévők száma5
Telefon+36 70/938-9400
E-mailEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlapwww.eper.hu

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) nyílt felhívást hirdet a nemzetiségi civil szervezetek 2014. évi költségvetési támogatására, összhangban
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: nemzetiségi törvény);
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;
- az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet;
- a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tám. rendelet)
- a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi felhasználásának szabályairól szóló 34/2012. (X. 17) EMMI rendelete vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A felhívás célja
A felhívás célja a nemzetiségi civil szervezetek által ellátott feladatok, főként a nemzetiségek önazonosságának megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok támogatása.

2. Pályázat benyújtására jogosultak
Pályázat benyújtására jogosultak:
- a 2011. december 31-ig nyilvántartásba vett, a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó, alapszabály/alapító okiratuk szerint nemzetiségi oktatási, kulturális (pl. közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) tevékenységet folytató és/vagy érdekképviseletet ellátó civil szervezetek

3. A pályázat megvalósítási időszaka
A pályázati felhívás keretében támogatott projektek megvalósítási időszaka:
2014. január 1-2014. december 31.

4. Rendelkezésre álló keretösszeg
4.1. A felhívásra rendelkezésre álló keretösszeg 110 000 000 Ft, melyet a Támogató a 2014. évi költségvetésben tervezésre kerülő "Nemzetiségi támogatások” előirányzat terhére biztosít éven túli kötelezettség vállalásával.

5. A támogatás formája és mértéke
5.1. A támogatás formája: vissza nem térítendő bruttó támogatás.(Amennyiben a nyertes pályázó ÁFA levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia.)
5.2. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 100 000 forint.
5.3. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 4 000 000 forint.
5.4. A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás formájában történik.
5.5. A pályázat benyújtásához és a támogatás pályázati elnyeréséhez saját forrás nem szükséges.
5.6. A költségvetési támogatás folyósítása 3 millió forint elnyert összegig egy összegben, 3 millió forintot meghaladó elnyert összeg esetén részletekben történik.
5.7. A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja.

6. Támogatható tevékenységek, eredmények
6.1. Jelen pályázati felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
- a nemzetiségi civil szervezetek által ellátott feladatok.

7. Elszámolható költségek
7.1. A felhívás keretében kizárólag a Kedvezményezett (illetve a Pályázati Útmutatóban meghatározott esetekben a kötelezettségvállaló, számlatulajdonos, fenntartott intézmény) nevére kiállított, a támogatási szerződésben meghatározott támogatási időszakban keletkezett számlák, bizonylatok számolhatók el.
7.2. A felhívás keretében az alábbi költségek számolhatók el:
- a szervezeti működést megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a szervezet cél szerinti tevékenysége(i), feltételeinek biztosítása érdekében felmerült kiadások (költségek), így különösen a személyi juttatások, dologi kiadásként a rezsi típusú költségek (üzemeltetési kiadások: fűtés, gáz-, víz-, áramszolgáltatás költségei), továbbá a bérleti díj, a telefon-, posta-, és útiköltség.
7.3. A támogatás felhasználásával összefüggő személyi jellegű kifizetések, bérleti díjak és a százezer forint egyedi értéket meghaladó dologi kiadások csak a vonatkozó szerződések, megállapodások kedvezményezett hivatalos képviselője által hitelesített és a pénzügyi elszámoláshoz csatolt másolatai alapján támogathatóak.
7.4. A pályázó szervezet hivatalos képviselője, vagy a hivatalos képviselő által képviselt más szervezet részére a támogatás terhére - akár megbízási vagy vállalkozási szerződés útján - nyújtott kifizetés nem haladhatja meg a támogatás teljes összegének 20%-át.
FIGYELEM! Az elszámolás részletes szabályait a nyertes pályázókkal megkötendő támogatási szerződés és a jelen pályázati kiírás mellékletét képező Pályázati Útmutató tartalmazza.

8. A pályázatok benyújtásának módja
8.1. Pályázatot kizárólag elektronikusan az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER) lehet benyújtani, magyar nyelven. Egy pályázó szervezet kizárólag egy pályázatot nyújthat be jelen felhívás keretében. A pályázat elektronikus benyújtásának egyes lépéseit az EPER felhasználói kézikönyvben leírtak szerint és a Pályázati Útmutatóban rögzített módon kell elvégezni.
FIGYELEM! A rendszert a http://www.emet.gov.huoldalon lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell az EPER rendszerben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes e-mail címmel.
8.2. A pályázatok benyújtása során, a pályázati benyújtási határidő utolsó napjáig a pályázónak egyszeri pályázati díjat kell megfizetnie, amelynek összege 3000 Ft.
A díjat átutalással, a következő számlaszámra kell befizetni: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000 IBAN HU17100320000145146100000000, és a pályázat benyújtásakor igazolni kell bankszámla kivonat hitelesített másolatával vagy banki igazolással. A pályázati díj be nem fizetése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
FIGYELEM! A pályázati díjat a nemzetiségi pályázatokra vonatkozóan egy szervezet csak egyszer köteles megfizetni. Más pályázati felhívásokra befizetett pályázati díj a nemzetiségi pályázatoknál nem érvényesíthető. A pályázati díj befizetésekor kérjük, az internetes pályázatkezelő rendszerben megadott felhasználónevet vagy a szervezet adószámát, továbbá a felhívás kódját (NEMZ-14) szíveskedjen feltüntetni a megjegyzés rovatban. A pályázati díjat a pályázat véglegesítésének határidejéig kell az Támogatáskezelő számlájára befizetni
8.3. Az EPER rendszerből kinyomtatott Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton legkésőbb a jelen pályázat beadása napján kell megküldeni az alábbi postacímre:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1387 Bp. Pf. 1467.
FIGYELEM! Ha érvényes regisztrációval rendelkezik, kérjük, ellenőrizze az EPER rendszerben megadott adatait. Amennyiben változás történt vagy módosítást lát szükségesnek, a kinyomtatott módosított Regisztrációs Nyilatkozat (amelyet a szervezet képviselőjének/képviselőinek kell aláírnia) egy eredeti példányát postai úton legkésőbb a jelen pályázat beadása napján kell megküldeni a fenti postacímre.

9. A pályázat benyújtásának határideje
9.1. A pályázat EPER rendszerben való véglegesítésének határideje:
2013. november 10. (vasárnap) 24:00 óra
FIGYELEM! Azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre, a Támogatáskezelő nem tekinti benyújtott pályázatnak és formai ellenőrzésnek sem veti alá.

 
 

Esemény időszaka

  • Kezdet 10 10 2013 befejezés 11 11 2013

Résztvevők listája

Hrvati-Horvátok EgyesületHrvati-Horvátok Egyesület (1)
17 11 2013 - 00:00
Matica hrvatska Sopron EgyesületMatica hrvatska Sopron Egyesület (1)
17 11 2013 - 00:00
Magyarországi Gradistyei Horvátok EgyesületeMagyarországi Gradistyei Horvátok Egyesülete (1)
17 11 2013 - 00:00
Kópházi Horvát EgyesületKópházi Horvát Egyesület (1)
17 11 2013 - 00:00
Soproni Čakav katedra EgyesületSoproni Čakav katedra Egyesület (1)
17 11 2013 - 00:00

Telefon: +36 70/938-9400